Podstawy prawne

Zakłady pracy. /Dz.U.97.129.844/
§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace
powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów
szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania
pierwszej pomocy,
2)  apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
§ 44. 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być
ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
§ 44. 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na kaŜdej zmianie powinna być
powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
§ 44. 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być
wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników,
o których mowa w ust. 3.
§ 44. 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio
oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *